BOOM

ONDERZOEK
VTA- CONTROLE

We keuren bomen op veiligheid op het oog en met een hamer en voelstok, dit wordt ook wel Visual tree assessment genoemd (kortweg VTA). We maken een rapport dat inzage geeft over de staat van de boom op dat moment. Bij gebreken aan de boom zullen we dit bespreken met u en kunnen dan maatregelen treffen.

Bomen moeten, afhankelijk van leeftijd, locatie en conditie, op regelmatige basis visueel worden gekeurd. Dit is een onderdeel van de zorgplicht die is opgelegd aan boombezitters. Als gecertificeerd boomveiligheidscontroleur voeren wij deze keuren uit bij zowel individuele bomen als totale boomgroepen, waarna we de VTA-rapporten digitaal aanleveren. Na de controle kunnen wij ook de eventueel noodzakelijke begeleidingssnoei- of onderhoudssnoei uitvoeren.

 

Aansprakelijkheid

In het Nederlands recht bestaan diverse vormen van aansprakelijkheid:

 

  • schuldaansprakelijkheid
  • pseudorisicoaansprakelijkheid
  • risicoaansprakelijkheid

Bij aansprakelijkheid voor schade door bomen en takken gaat het om schuldaansprakelijkheid en in gevallen van hoge gevaarzetting om pseudorisicoaansprakelijkheid. Degene die de schade heeft geleden, moet dan bewijzen dat dit de boomeigenaar verweten of toegerekend kan worden omdat deze onvoldoende zorg aan de schadeveroorzakende boom of tak heeft besteed. De nadere invulling van deze zorg (de zorgplicht) door de boomeigenaar bestaat uit de controle op (uitwendig) zichtbare gebreken en het regulier en regelmatig onderhoud aan de bomen.

 

Zorgplicht

Boomeigenaren moeten volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Zij kunnen dit doen door regelmatig boomcontroles en daarbij behorend onderhoud uit te (laten) voeren. Op basis van rechterlijke uitspraken worden de volgende drie typen zorgplicht onderscheiden:

 

Algemene zorgplicht

Verplichting om bomen regelmatig en systematisch op deskundige wijze te (laten) beoordelen en op basis daarvan zonodig actie te ondernemen. Controle ééns per 3 tot 5 jaar.

 

Verhoogde zorgplicht

Geldt voor bomen die door hun standplaats, conditie, ouderdom en/of omvang een verhoogd risico opleveren. In dat geval is minstens éénmaal per jaar een controle verplicht.

 

Onderzoeksplicht

Geldt voor bomen waarbij uitwendige gebreken of symptomen van verborgen gebreken zijn vastgesteld die een risico opleveren. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de aard van die gebreken is en welke maatregelen nodig zijn.

NEEM
CONTACT OP